INITIAL MICROBLADING
INITIAL MICROBLADING

Pia $850 Hollie $700 Ashlei $650 Courtney $600 Devon $600 Alyssa $500 Seli $550

press to zoom
INITIAL OMBRE
INITIAL OMBRE

Pia $900 Hollie $750 Ashlei $700 Courtney $600 Devon $600 Alyssa $550 Seli $650

press to zoom
INITIAL LIPS
INITIAL LIPS

Pia $900 Hollie $650 Ashlei $600 Courtney $600 Devon $600

press to zoom
INITIAL EYELINER
INITIAL EYELINER

Pia $650 Hollie $600 Ashlei $600

press to zoom
INITIAL LASHLINE
INITIAL LASHLINE

Pia $550 Hollie $500 Ashlei $500

press to zoom
EXTRA PERFECTING SESSION BROWS
EXTRA PERFECTING SESSION BROWS

Pia $100 Hollie $100 Ashlei $100 Courtney $100 Devon $100 Alyssa $100 Seli $100

press to zoom
BROW COLORBOOST 3-6
BROW COLORBOOST 3-6

Pia $275 Hollie $275 Ashlei $225 Courtney $225 Devon $225 Alyssa $225 Seli $225

press to zoom
BROW COLORBOOST 6-9
BROW COLORBOOST 6-9

Pia $325 Hollie $325 Ashlei $275 Courtney $275 Devon $275 Alyssa $275 Seli $275

press to zoom
BROW COLORBOOST 9-12
BROW COLORBOOST 9-12

Pia $400 Hollie $400 Ashlei $350 Courtney $350 Devon $350 Alyssa $350 Seli $350

press to zoom
BROW COLORBOOST 12-18
BROW COLORBOOST 12-18

Pia $450 Hollie $450 Ashlei $400 Courtney $400 Devon $400 Alyssa $400 Seli $400

press to zoom
BROW COLORBOOST 18+
BROW COLORBOOST 18+

Pia $500 Hollie $500 Ashlei $450 Courtney $450 Devon $450 Alyssa $450 Seli $450

press to zoom
NEW CLIENT COLORBOOST
NEW CLIENT COLORBOOST

Pia $500 Hollie $500 Ashlei $450 Courtney $450 Devon $450 Alyssa $450 Seli $450

press to zoom
EXTRA PERFECTING SESSION LIPS
EXTRA PERFECTING SESSION LIPS

Pia $175 Hollie $175 Ashlei $175 Courtney $175 Devon $175

press to zoom
LIP COLORBOOST 3-6
LIP COLORBOOST 3-6

Pia $275 Hollie $275 Ashlei $225 Courtney $225 Devon $225

press to zoom
LIP COLORBOOST 6-9
LIP COLORBOOST 6-9

Pia $325 Hollie $325 Ashlei $275 Courtney $275 Devon $275

press to zoom
LIP COLORBOOST 9-12
LIP COLORBOOST 9-12

Pia $400 Hollie $400 Ashlei $350 Courtney $350 Devon $350

press to zoom
LIP COLORBOOST 12-18
LIP COLORBOOST 12-18

Pia $450 Hollie $450 Ashlei $400 Courtney $400 Devon $400

press to zoom
LIP COLORBOOST 18+
LIP COLORBOOST 18+

Pia $500 Hollie $500 Ashlei $450 Courtney $450 Devon $450

press to zoom
EXTRA PERFECTING SESSION EYES
EXTRA PERFECTING SESSION EYES

Pia $100 Hollie $100 Ashlei $100

press to zoom
EYE COLORBOOST 3-6
EYE COLORBOOST 3-6

Pia $225 Hollie $225 Ashlei $225

press to zoom
EYE COLORBOOST 6-9
EYE COLORBOOST 6-9

Pia $275 Hollie $275 Ashlei $275

press to zoom
EYE COLORBOOST 9-12
EYE COLORBOOST 9-12

Pia $350 Hollie $350 Ashlei $350

press to zoom
EYE COLORBOOST 12-18
EYE COLORBOOST 12-18

Pia $400 Hollie $400 Ashlei $400

press to zoom
EYE COLORBOOST 18+
EYE COLORBOOST 18+

Pia $450 Hollie $450 Ashlei $450

press to zoom